Como consecuencia da entrada en vigor do Regulamento Xeral Europeo de Protección de Datos de Carácter Persoal ( RGPD), o próximo 25 de Maio do 2018, a Asociación de Veciños de Santa Marta de Babío desexa informarlle da súa política de privacidade.

Datos identificativos do responsable do tratamento dos datos

Finalidade do tratamento

CONSERVACIÓN DOS SEUS DATOS PERSOAIS

Os datos persoais do interesado conservaranse ata que non se solicite a supresión polo interesado.

LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO

A base legal para o tratamento dos seus datos baséase na execución do contrato de subministración de de o ben adquirido por vostede e o interese lexítimo do responsable do tratamento para o envío de información sobre as nosas actuacións e proxectos.

DESTINATARIOS

Non se cederán datos a terceiros salvo obrigación legal.

OS SEUS DEREITOS

Pode exercer os seus dereitos a través dos medios de contacto indicados nesta política (dirección de email ou persoalmente nas nosas instalacións), así como obter máis información sobre os seus dereitos e acceder a modelos para o seu exercicio desde soport.

Así mesmo, informámoslle do seu dereito para presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos se a petición de exercicio dalgún dereito non foi satisfeita correctamente ou se por calquera outro motivo considera que os seus datos perso.

OBTENCIÓN DOS SEUS DATOS

Os datos persoais que tratamos foron obtidos do propio interesado a través do pedido realizado en avstamarta.com

As categorías de datos que se tratan son as seguintes:

Usuarios

O acceso e/ou uso deste portal atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde devandito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independientemente das Condicións Xerais de Contrato.

Uso d portal

www.avsantamartababio.com proporciona o acceso a multitude de produtos, informacións, servizos, programas ou datos (en diante, 'os contidos') en Internet pertencentes a AVSMB, ou a terceiros aos que o USUARIO pode ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade :

Propiedade intelectual e industrial

  1. Todos os signos distintivos, marcas, nomes comerciais, contidos, estrutura, deseño e forma de presentación dos elementos e calquera outra información que apareza neste sitio Web son propiedade de AVSMB por si ou como cesionaria e están protexidos.
  2. O usuario ten prohibida a reprodución, transformación, distribución, comunicación pública e, en xeral calquera outra forma de explotación dos elementos referidos no apartado anterior sen autorización expresa de AVSMB.
  3. O usuario absterase de empregar medios que poidan suprimir, alterar, eludir ou manipular cualesquiera dispositivos de protección ou sistemas de seguridade que poidan estar instalados e que comporten un risco ou dano ou inutilización do sitio Web e/ou os seus c.
  4. AVSMB non se responsabiliza do posible uso inapropiado que terceiros realicen desta páxina Web, nin da información que a través dela transmitan a terceiros. O uso dos contidos que poida facer o usuario e as eventuales consecuencias e danos.

Exclusión de garantías e de responsabilidade

AVSMB non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisiones nos contidos, falta de disponibilidad do portal ou a transmisión de virus ou programas m.

Modificacións

AVSMB resérvase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparecen.

Ligazóns

No caso de que en nome do dominio dispuxésense ligazóns ou hipervínculos facía outros sitios da internet, AVSMB non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso AVSMB asumirá responsabilidade algunha polos contido.

Dereito de exclusión

AVSMB resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso a portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as Condicións Xerais de Uso.

Xeneralidades

AVSMB perseguirá o incumprimento das condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.

Modificación das presentes condicións e duración

AVSMB poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen.

Lexislación aplicable e xurisdición

A relación entre AVSMB e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e Tribunais españois.

Resolución de litixios en liña en materia de consumo conforme ao Art. 14.1 do Regulamento (UE) 524/2013: A Comisión Europea facilita unha plataforma de resolución de litixios en liña que se atopa dispoñible na seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.